တင်ဒါ

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ခေါ်ယူထားသည့် တင်ဒါများ

 

၁။        စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏  ကြီးကြပ်မူအောက်တွင်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ တင်ဒါလျှောက်လွှာ ရောင်းချမည့်ရက် (၂၈-၆-၂၀၂၂ မှ ၁၁-၇-၂၀၂၂)

↓Download LInk :Download

၂။         မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ ကြီးကြပ်၍ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေဖြင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီး  ကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးအရာရှိရုံး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့တွင် အောက်တွင်ဖော်ပြပါ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ တင်ဒါလျှောက်လွှာ ရောင်းချမည့်ရက် (၂၄-၅-၂၀၂၂ မှ ၆-၆-၂၀၂၂)

↓Download LInk : Download

၃။       စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေဖြင့် တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏  ကြီးကြပ်မူအောက်တွင်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ တင်ဒါလျှောက်လွှာ ရောင်းချမည့်ရက် (၁၉-၅-၂၀၂၂ မှ ၃-၆-၂၀၂၂)

↓Download LInk :  Download