မူဝါဒ

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

၁။      ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုဥပဒေပြဌာန်းချက်များ၊ သတ်မှတ်ထားသော စံချိန်စံညွှန်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် အညီဆောင်ရွက်မှုရှိစေရေး ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရန်၊

၂။      ဈေးကွက်အခြေအနေကိုစဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာသုံးသပ်၍ နိုင်ငံတော်၏ ရေနံထွက်ပစ္စည်း လိုအပ်ချက်နှင့် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှု မျှတစေရေးကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန်၊

၃။      ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများ ကိုဖော်ထုတ်လျက် ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအားပေးမြှင့်တင်သွားရန်၊

၄။      နိုင်ငံတကာနှင့် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများရှိရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ၊ မူဝါဒ၊ စံချိန်စံညွှန်းများ ကိုလေ့လာ၍ နိုင်ငံတော်နှင့်ကိုက်ညီမည့် ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် စံနှုန်း သတ်မှတ်ချက်များ ကိုရေးဆွဲပြဌာန်းသွားရန်၊

၅။      ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအားဆောင်ရွက်ရာ၌ နိုင်ငံတော်၏ စွမ်းအင် လုံခြုံရေး ကိုအဓိကကိစ္စရပ်တစ်ခုအနေဖြင့် ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်သွားရန်၊

၆။      ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် ဒေသခံများနှင့် နိုင်ငံသားများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု ကိုအားပေးမြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်သွားရန်၊

၇။      Petroleum Supply Chain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်၍ ဆောင်ရွက်သွားရန်၊