လုပ်ငန်းစဉ်

စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

၁။      ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် ဥပဒေ၊ မူဝါဒ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် စံချိန်စံညွှန်းများကိုမူကြမ်းရေးဆွဲ၍ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီသို့ တင်ပြသွား ပါမည်။

၂။      ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းရုံးများထိရောက်စွာ လည်ပတ် နိုင်ရေး လိုအပ်သည့် လမ်းညွှန်များ၊ စံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အားရေး ဆွဲဖြန့်ဝေသွား ပါမည်။

၃။      ရေနံထွက်ပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေးကို စစ်ဆေးခြင်းကိုအလွယ်တကူဆောင်ရွက်နိုင် ရန် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ဓာတ်ခွဲခန်းများပေါ်ထွက်လာစေရေး စီစဉ် ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

၄။      ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအားလိုင်စင်စိစစ်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်း၊ ကြီးကြပ် စစ်ဆေးခြင်းများကိုဥပဒေပြဌာန်းချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

၅။      ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်း Supply Chain တစ်ခုလုံးအားစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနိုင်ရေး Online Monitoring စနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

၆။      ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် စီမံချက်များ၊ နိုင်ငံတော် ၏ စွမ်းအင်လုံခြုံရေးအစီအမံနှင့် မဟာဗျူဟာများရေးဆွဲဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

၇။      နိုင်ငံတော်၏ ရေနံထွက်ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်နှင့်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှု မျှတစေရေး၊ ဈေးနှုန်း သင့်တင့်မျှတရေးအတွက် ဈေးကွက်အခြေအနေများကိုလေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ သုံးသပ်တင်ပြခြင်း များကိုဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

၈။      ဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများလွယ်ကူလျင်မြန်လာစေရေးအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြန်လည်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း၊ Online ကိုအခြေပြုဆောင်ရွက်သည့် စနစ်သို့ ကူးပြောင်းခြင်းများ ကိုဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

၉။      ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းအချက်အလက် Database ကိုတည်ထောင် သွားပါမည်။

၁၀။      ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရေး သက်ဆိုင်ရာ ဌာန ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

၁၁။      နိုင်ငံတကာအစိုးရ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်သွားပါမည်။

၁၂။      ဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေးတိုးတက်မြင့်မားလာစေရေးနှင့် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် ခေတ်မီနည်းပညာများအားနားလည်သိရှိလာစေရန် သင်တန်း များပို့ချသွားပါမည်။

၁၃။      ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ၊ မူဝါဒ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ကိုအများပြည်သူ သိရှိနိုင်ရေး အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများနှင့် အဆိုပါလုပ်ငန်းများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဝန်ထမ်းများ အတွက် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ဆိုင်ရာသင်တန်းများ ကိုဖွင့်လှစ်ပို့ချသွားပါမည်။